پنجشنبه 23 مرداد 1399

پروژه تأمین نیروی کار جهت تکمیل برنامه های پشتیبانی و خدماتی

  • شرکت: اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان
  • نوع معامله: متوسط
  • شماره: 972/130/444
  • مهلت خرید اسناد: 2 روز
  • تاریخ بازگشایی: 97/02/23
  • محل دریافت اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت