پنجشنبه 23 مرداد 1399

پروژه مرمت خانه حکیمیان

  • شرکت: اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان
  • نوع معامله: متوسط
  • شماره: 972/130/496
  • مهلت خرید اسناد: 4 روز
  • تاریخ بازگشایی: 97/02/30
  • محل دریافت اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت