یکشنبه 27 خرداد 1403

پروژه ساماندهی و بازسازی کارگاه های صنایع دستی جنب رختشویخانه

  • شرکت: اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان
  • نوع معامله: متوسط
  • شماره: 972/130/954
  • مهلت خرید اسناد: 5 روز
  • تاریخ بازگشایی: 97/03/27
  • محل دریافت اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت