شنبه 18 اردیبهشت 1400

استعلام بهاءتکمیل مرمت و بازسازی خانه حکیمیان زنجان اضطراری امامزاده عبدا..دور سلطانیه

  • شرکت: اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان
  • نوع معامله: کوچک
  • شماره: 977/97/04
  • مهلت خرید اسناد: 5 روز
  • تاریخ بازگشایی: 1397/09/03
  • محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات دولتی