پنجشنبه 23 مرداد 1399

استعلام بهاءمطالعه طراحي موزه نسخ خطي مسجد جامع زنجان

  • شرکت: اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان زنجان
  • نوع معامله: كوچك
  • شماره: 977/97/16
  • مهلت خرید اسناد: 6
  • تاریخ بازگشایی: 1397/12/01
  • محل دریافت اسناد: سامانه تداركات دولتي