پنجشنبه 23 مرداد 1399

استعلام بهاءاحداث سر درب بازارچه صنايع دستي چلپي اوغلي

  • شرکت: اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان زنجان
  • نوع معامله: متوسط
  • شماره: 977/97/17
  • مهلت خرید اسناد: 6
  • تاریخ بازگشایی: 1397/12/01
  • محل دریافت اسناد: سامانه تداركات دولتي