شنبه 29 شهریور 1399

استعلام بهاء تكميل زير ساختهاي گردشگري چمن سلطانيه

  • شرکت: اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان زنجان
  • نوع معامله: متوسط
  • شماره: 977/97/25
  • مهلت خرید اسناد: 10 روز
  • تاریخ بازگشایی: 98/01/18
  • محل دریافت اسناد: سامانه تداركات دولتي