یکشنبه 19 مرداد 1399

استعلام بهاء پشتيباني شبكه داخلي

  • شرکت: اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان زنجان
  • نوع معامله: متوسط
  • شماره: 977/97/30
  • مهلت خرید اسناد: 4 روز
  • تاریخ بازگشایی: 98/01/31
  • محل دریافت اسناد: سامانه تداركات دولتي