پنجشنبه 23 مرداد 1399

استعلام بهاء راه اندازي خانه ملي مليله زنجان

  • شرکت: اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان زنجان
  • نوع معامله: متوسط
  • شماره: 977/97/45
  • مهلت خرید اسناد: 6
  • تاریخ بازگشایی: 98/04/11
  • محل دریافت اسناد: سامانه تداركات دولتي