شنبه 26 خرداد 1403

مزايده اجاره بازارچه صنايع دستي جنب رختشويخانه

 • شرکت: اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان زنجان
 • نوع معامله: متوسط
 • شماره: 983/130/4547
 • مهلت خرید اسناد: 8
 • تاریخ بازگشایی: 1398/06/03
 • روزنامه های درج آگهی: صداي زنجان
 • توضیحات: آگهي مزايده مرحله واگذاري بازارچه صنايع دستي جنب رخشويخانه

  اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان زنجان در نظر دارد بازارچه صنايع دستي واقع در زنجان،خيابان سعدي وسط، جنب رختشويخانه را از طريق مزايده در قالب قرارداد اجاره يكساله طبق نظريه كارشناسي به مبلغ پايه1.346.400.000 ريال(يك ميليارد و سيصد و چهل و شش ميليون و چهار صد هزار ريال) براي يك سال آتي به اشخاص واجد شرايط واگذار نمايد.

  موضوع مزايده: اجاره يكساله بازارچه صنايع دستي جنب رختشويخانه زنجان به شرح اسناد مزايده

  تضمين شركت در مزايده: تضمين شركت درمزايده مبلغ 70.000.000 ريال مي باشد كه به صورت ضمانت نامه بانكي و ياواريز مبلغ به حساب سپرده تمركز وجوه سپرده هاي عمراني نزد بانك ملي( شماره حساب اعلام شده در سامانه الكترنيكي دولت )خواهد بود.
  مهلت و محل دريافت و ارسال پيشنهادات: از كليه اشخاص واجد شرايط دعوت مي گردد از تاريخ انتشار آگهي به مدت 10 روز جهت دريافت اسناد و مدارك مزايده و درج پيشنهادات در مهلت قانوني از طريق مراجعه به سامانه الكترنيكي دولت (ستاد ايران) به آدرسwww.setadiran.ir نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند (كليه مراحل برگزاري مزايده مطابق قانون از طريق سامانه انجام مي گردد)

  مهلت تحويل اسناد مزايده: كليه متقاضان پيشنهادات خود را به همراه اسناد و مدارك در مهلت تعيين شده حد اكثر تا تاريخ 02/06/1398 ،از طريق بارگذاري درسامانه الكترنيكي دولت(ستاد) ارسال نمايند.
  تاريخ بازگشايي: ساعت 10 صبح روز يكشنبه 03/06/1398
  تذكر1: در هنگام تنظيم قرارداد لازم است برنده، سند تضمين مالي (ضمانتنامه بانکی)، بابت تضمين تاديه اجاره بها، تخليه و خسارات احتمالي به ميزان بهاي 4.000.000.000 ريال ارائه نمايد و سپس قرارداد تنظيم خواهد شد.
  تذكر2- پرداخت هزينه درج آگهي در روزنامه و تبليغات سطح شهر و هزينه كارشناسي به عهده برنده مزايده خواهدبود.
  تذكر3- ساير شرايط دراسناد مزايده قيد گرديده است.  آگهي مزايده مرحله واگذاري بازارچه صنايع دستي جنب رخشويخانه

  اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان زنجان در نظر دارد بازارچه صنايع دستي واقع در زنجان،خيابان سعدي وسط، جنب رختشويخانه را از طريق مزايده در قالب قرارداد اجاره يكساله طبق نظريه كارشناسي به مبلغ پايه1.346.400.000 ريال(يك ميليارد و سيصد و چهل و شش ميليون و چهار صد هزار ريال) براي يك سال آتي به اشخاص واجد شرايط واگذار نمايد.

  موضوع مزايده: اجاره يكساله بازارچه صنايع دستي جنب رختشويخانه زنجان به شرح اسناد مزايده

  تضمين شركت در مزايده: تضمين شركت درمزايده مبلغ 70.000.000 ريال مي باشد كه به صورت ضمانت نامه بانكي و ياواريز مبلغ به حساب سپرده تمركز وجوه سپرده هاي عمراني نزد بانك ملي( شماره حساب اعلام شده در سامانه الكترنيكي دولت )خواهد بود.
  مهلت و محل دريافت و ارسال پيشنهادات: از كليه اشخاص واجد شرايط دعوت مي گردد از تاريخ انتشار آگهي به مدت 10 روز جهت دريافت اسناد و مدارك مزايده و درج پيشنهادات در مهلت قانوني از طريق مراجعه به سامانه الكترنيكي دولت (ستاد ايران) به آدرسwww.setadiran.ir نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند (كليه مراحل برگزاري مزايده مطابق قانون از طريق سامانه انجام مي گردد)

  مهلت تحويل اسناد مزايده: كليه متقاضان پيشنهادات خود را به همراه اسناد و مدارك در مهلت تعيين شده حد اكثر تا تاريخ 02/06/1398 ،از طريق بارگذاري درسامانه الكترنيكي دولت(ستاد) ارسال نمايند.
  تاريخ بازگشايي: ساعت 10 صبح روز يكشنبه 03/06/1398
  تذكر1: در هنگام تنظيم قرارداد لازم است برنده، سند تضمين مالي (ضمانتنامه بانکی)، بابت تضمين تاديه اجاره بها، تخليه و خسارات احتمالي به ميزان بهاي 4.000.000.000 ريال ارائه نمايد و سپس قرارداد تنظيم خواهد شد.
  تذكر2- پرداخت هزينه درج آگهي در روزنامه و تبليغات سطح شهر و هزينه كارشناسي به عهده برنده مزايده خواهدبود.
  تذكر3- ساير شرايط دراسناد مزايده قيد گرديده است. • محل دریافت اسناد: سامانه تداركات اكترونيكي دولت