یکشنبه 27 خرداد 1403

مزايده سرمايه گذاري و اجاره بازارچه صنايع دستي جنب رختشويخانه

  • شرکت: اداره كل ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي زنجان
  • نوع معامله: متوسط
  • مهلت خرید اسناد: 1401/02/21
  • تاریخ بازگشایی: 1401/02/03
  • روزنامه های درج آگهی: مردم نو
  • توضیحات: متقاضيان محترم جهت دريافت اسناد و آگاهي از شرايط مزايده به سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه فرمايند.
  • محل دریافت اسناد: سمانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد ايران)
  • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 100.000.000