شنبه 26 خرداد 1403

استعلام بهای پروژه تکمیل زیرساخت های منطقه نمونه گردشگری غار کتله خور

  • شرکت: اداره كل ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي زنجان
  • نوع معامله: متوسط
  • شماره: 1001003355000054
  • تاریخ بازگشایی: 1401/04/16
  • محل دریافت اسناد: سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد ايران)
فايل فراخوان استعلام كتله خور2
اسناد مناقصه اسناد استعلام سامانه
فایل های دیگر زيرساخت كتله خور1401 003