یکشنبه 27 خرداد 1403

استعلام بهای تکمیل زیر ساخت گردشگری سد گلابر

  • شرکت: اداره كل ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي زنجان
  • نوع معامله: متوسط
  • شماره: 1002003355000016
  • مهلت خرید اسناد: 1402/03/03
  • تاریخ بازگشایی: 1401/03/03
  • محل دریافت اسناد: سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد ايران)www.setadiran.ir
فايل فراخوان استعلام گلابر