شنبه 26 خرداد 1403

استعلام بهای انجام مطالعات پلان مدیریت مجموعه جهانی سلطانیه

  • شرکت: اداره كل ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي زنجان
  • نوع معامله: متوسط
  • شماره: 1002003355000032
  • مهلت خرید اسناد: 1402/03/29
  • تاریخ بازگشایی: 1402/03/29
  • محل دریافت اسناد: سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد ايران)www.setadiran.ir