یکشنبه 27 خرداد 1403

استعلام بهای احداث و تجهیز مرکز اطلاع رسانی گردشگری گیلوان

  • شرکت: اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان زنجان
  • نوع معامله: متوسط
  • مهلت خرید اسناد: 1403/02/17
  • تاریخ بازگشایی: 1403/130/17
  • محل دریافت اسناد: www.setadiran.ir
اسناد مناقصه گیلوان