یکشنبه 22 تیر 1399

رود ایجرود

از کوههای زنجان در جنوب و ارتفاعات جنوب سلطانیه سرچشمه می‌گیرد.

این رودخانه پس از گذشتن از شهرستان ایجرود به رودخانه قزل اوزن می‌پیوندد. به جز این رودخانه‌ها، مسیل و رودخانه‌های فصلی دیگری نیز وجود دارند که شاخه‌های فرعی رودخانه‌های مهم استان را تشکیل می‌دهند.

تصاویر مرتبط