پنجشنبه 08 خرداد 1399

بوزخانه قلعه جوق ماهنشان

این بنا نیز در بخش انگوران ......

این بنا نیز در بخش انگوران ،روستای قلعه جوق سیاه منصور چسبیده به خانه های روستا و در حریم  اثر تاریخی شهر بربر واقع شده است و در معرض تخریب کامل می باشد.

تصاویر مرتبط