دوشنبه 16 تیر 1399

بوزخانه کهریز بیک ماهنشان

این بنا در روستای کهریز بیک بخش انگوران ......

بوزخانه قلعه جوق ماهنشان

این بنا نیز در بخش انگوران ......