دوشنبه 23 تیر 1399

حسینه تاریخی کرسف خدابنده

حسینیه کرسف در زمان جهانشاه‌خان و به دستور وی توسط معماری از اهالی شیراز در مکانی که در طول سالها...