دوشنبه 16 تیر 1399

دبیرستان شریعتی

این بنا دارای نقشه ای به شکل مربع مستطیل و در جهت شرقی وغربی بوده که ورودی اصلی آن به طرف جنوب است، ...

مدرسه علمیه هیدج

مدرسه علمیه هیدج مربوط به اواخر دوره قاجار است و در شهرستان ابهر هیدج، داخل شهر واقع شده و این اثر د...