یکشنبه 04 اسفند 1398

آب انبار رختشویخانه

آب انبار رختشویخانه در محله عباسقلی خان و فضایی موسوم به بابا جامال چو قوری (( گودال بابا جمال )) قر...

آب انبار حاجی لطف الله

این آب انبار در منتهی الیه غربی محله بازار و در جنب مسجدی موسوم به شیخ علی قرار دارد .

آب انبار یری پایین

در فضای مجاور مسجد مزبور و در منتهی الیه سمت جنوب شرقی شهر قدیم ( داخل قلعه ) قرار گرفته است . این آ...

آب انبار مسجد یری بالا

این آب انبار در جنب مسجد و محله ای موسوم به همین نام قرار گرفته و آب انبار و حجرات مسجد بصورت مجموعه...

آب انبار حاجی میر بهاءالدین

در محدوده ضلع شمالی محله بازار و در زیر مسجد حاجی میر بهاءالدین قرار دارد . نام این بنا از نام بانی ...

آب انبار عباسقلی خان


این آب انبار در بافت قدیمی شهر زنجان، محلّه قدیمی عباسقلی خان و در کنار مسجدی به همین نام قرار...